……………………………………………………………….                                                                           ………………………………………………………………
imię i nazwisko                                                                                                                                                   miejscowość i data

………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
adres zamieszkania/adres firmy

                                                                                                            Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

                      Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym zakresie: wynajem lokalu zgodnie z wcześniej podpisaną umową i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.) przez MILK Sp.zo.o. (będące administratorem tych danych osobowych) przyjmuję do wiadomości, że celem przetwarzania ww. danych osobowych jest dokonanie wszelkich czynności składających się na proces realizacji umowy. Oświadczam również, że mam świadomość, iż podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie, jednak brak ich podania lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie zgody skutkują brakiem możliwości realizacji umowy. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

………………………………………………….
podpis osoby wyrażającej zgodę*