REGULAMIN WYNAJMU STUDIA

 

§1

1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym jest firma: Milk Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30- 534) ul. Bolesława Limanowskiego 24 lok.2, NIP 6762564796, REGON: 383081740, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie – XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000781162 w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.

2. Podstawowym przeznaczeniem studia jest wykonywanie sesji fotograficznych oraz nagrywanie materiałów filmowych.

§2

1.Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego wraz z wyposażeniem studyjnym.
2. Biuro obsługi klienta studia MILK mieści się przyul. Bolesława Limanowskiego 24 lok.2 30-534 w Krakowie
3. Sprzętu wchodzącego w wyposażenie studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji, należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego.

§3

1. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy zgłaszać jak najszybciej.
2. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści,asystenci, itp).

3. Pomieszczenie i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Oznacza to, że należy: wyłączyć sprzęt i umieścić na właściwym miejscu, przenieść przesunięte meble oraz starannie złożyć sprzęt i elementy dekoracyjne.
4. W przypadku zmiany aranżacji sali w tym przeniesienia stołów, dołożenie dodatkowych krzeseł należy powiadomić Wynajmującego.

5. Za dodatkowe usługi wymienione w §3 pkt.4 Najemca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty zgodnie z załączonym cennikiem.

6. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp).
7. Jeżeli tematyka sesji zdjęciowej lub nagrania wymagać będzie użycia dodatkowych dekoracji (np. sztucznego śniegu konfetti) Najemca zobowiązany jest do zapłacenia 200  za sprzątanie, którego podejmie się Wynajmujący po opuszczeniu studia przez Najemcę.

§4

1.Wynajmujący może korzystać z pełni wyposażonej kuchni (w tym ekspres do kawy, mikrofalówka, lodówka oraz pozostałe akcesoria kuchenne) w tym z pomieszczeń sanitarnych.
2. Wynajmujący zobowiązani są do pozostawienia kuchni w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Oznacza to, że należy umyć naczynia z których wcześniej korzystano i odłożyć je na miejsce, zadbać o kuchnię i wszystko to co się w niej znajduje.

3. Za wszelkie usterki i naprawy sprzętu, który wchodzi w skład wyposażenia kuchni odpowiada Najemca.

§5

1. Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
2. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i używania narkotyków.
3. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia Najemca powinien liczyć się z możliwością nałożenia kary finansowej w wysokości 500 .
4. Zakazane również jest wnoszenie do Studia rzeczy niebezpiecznych,  wstęp groźnych ras psów i innych potencjalnie niebezpiecznych dla otoczenia zwierząt. Pozostałe zwierzęta, przy zachowaniu ostrożności i czystości w sali, są dozwolone. W przypadku zabrudzeń będzie pobierana dodatkowa opłata, w wysokości 70 zł. Nie wolno również wnosić rzeczy zmniejszających komfort korzystania z Studia przez innych Korzystających – w szczególności wielkogabarytowych lub generujących silne zapachy.

5. W studiu zabrania się wykonania zdjęć o charakterze pornograficznym.
6. W razie wykonania aktów, wszystkie osoby uczestniczące w sesji powinny posiadać dokumenty potwierdzające pełnoletniość.
7. W studiu zabrania się palenia świec. Wykorzystanie świec jest dopuszczalne wyłącznie w obecności Wynajmującego.
8. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.
9. Niedopuszczalne jest odstępowanie godzin przysługujących Użytkownikowi w ramach abonamentu na rzecz innych Użytkowników lub osób trzecich.
10. Użytkownicy nie są uprawnieni do odstępowania kluczy, identyfikatorów lub innych form dostępu do nieruchomości osobom trzecim w tym Gościom, a także do odstępowania lub udostępniania wszelkiego rodzaju haseł dostępowych i kodów.

§6

1. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg Cennika.
2. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami brutto i zawierają podatek VAT 23%
3. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego czasu wynajmu do 48h przed terminem wynajmu, zaliczka nie jest zwracana.
4. Możliwość zwrotu zaliczki to 10 dni od dnia dokonania rezerwacji . Wynajmujący zwróci wpłaconą kwotę tą samą metodą płatności, którą wybrał Najemca.
5. O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Wynajmującego telefonicznie lub mailowo najpóźniej 48 h przed planowanym dniem wynajmu. Zmiany terminu można dokonać tylko jeden raz.

§7

1. Rezerwacji studia można dokonać Online na naszej stronie internetowej.

2. Rezerwacja będzie potwierdzona przez Wynajmującego drogą mailową. Po dokonaniu płatności  Faktura Vat będzie generowana i wysyłana automatycznie na adres mailowy podany przy dokonaniu rezerwacji.

3. Płatności trzeba dokonać online na naszej stronie internetowej. Brak opłaty w ciągu 30 min skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji po upływie tego czasu.
4. W razie reklamacji, prosimy o wiadomość mailową na adres: milkstudiokrakow@gmail.com. Czas rozpatrzenia reklamacji to okres 7 dni roboczych.
5. Czas trwania wynajęcia studia fotograficznego wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją (umową wynajęcia) do momentu zadeklarowanego czasu wynajmu.
6. W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia studia przez Najemcę, cena nie ulega zmianie.

§8

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 18 kwietnia 2017 roku.
2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. O zmianie regulaminu Wynajmujący poinformuje Najemcę mailowo.